مشکل تامین داروهای مصرفی بیماران خاص

مشکل تامین داروهای مصرفی بیماران خاص و پرداخت .جه در بیمارستان های دولتی با دفترچه بیمه سلامت