برگزاری کارگاه مدیریت استراتژیک

برگزاری کارگاه مدیریت استراتژیک در محل همایش های هتل بزرگ رامسر