دومین کارگاه آموزشی تالاسمی

دومین کارگاه آموزشی تالاسمی با ارائه گواهینامه آموزشی جهت شرکت کنندگان

زمان برگزاری ۵ شنبه ۲۰ مهر از ساعت ۹ الی ۱۳

مکان سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی