صدور کارت الکترونیکی

طرح تعویض کارتهای عضویت قدیمی با کارتهای جدید )کارت الکترونیک )
کلیه افراد تالاسمی می توانند به صورت رایگان حتی در صورت عدم انقضاء اعتبار کارت قبلی اقدام به تعویض نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت الکترونیکی بیماران :
- کپی صفحه اول شناسنامه و کپی کارت ملی
- یک قطعه عکس ۳*۴ .ترجیحا پشت زمینه روشن
- ارائه اصل کارت عضویت قدیم .در صورت عدم ارائه کارت قدیمی حتما میبایست در خواست کارت المثنی ارائه شده که در زیر می توانید دانلود نمایید.
- تکمیل فرم تعویض کارت (شماره 2)
- کپی صفحه اول دفترچه بیمه
نکات مهم :
* در صورتیکه بیمار کارت آنتی بادی دارد ارائه کارت آنتی بادی
* در صورت درخواست کارت المثنی میبایستی کپی کارت عضویت قبلی را ارائه دهید در صورتیکه کپی کارت را ندارید گواهی پزشک متخصص که گروه خونی و نوع تالاسمی را مشخص کند الزامی میباشد.
* بدلیل هزینه دار بودن صدور کارت الکترونیکی خواهشمندیم در حفظ و نگه داری این کارت کوشا باشید.
* صدور کارت المثنی شامل هزینه خواهد بود.
* کارت المثنی بیش از دوبار صادر نمیشود.
در صورتیکه بیمار تالاسمی کارت عضویت انجمن تالاسمی ایران را ندارد داشتن مدارک ذیل الزامی می باشد :
- فرم صدور کارت ( شماره 1)
- آزمایش الکتروفروز یا آزمایش 6 ماهه کامل، آزمایش ژنتیک
- گواهی پزشک متخصص مبنی بر مشخص شدن نوع تالاسمی و نوع گروه خونی بیمار و در صورت داشتن کارت آنتی بادی کارت آنتی بادی
- کپی صفحه اول شناسنامه و کپی کارت ملی
- کپی صفحه اول دفترچه بیمه
- یک قطعه عکس ۳*۴ .ترجیحا پشت زمینه روشن
فرم صدور کارت عضویت جدید شماره ۱
فرم تعویض کارت شماره ۲
درخواست صدور کارت المثنی